Giúp việc chuyên nghiệp

Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày nay mọi công việc đều gắn với trách nhiệm rất cao. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện việc làm cho người làm, ngược lại người lao động có trách nhiệm hoàn thành tốt công…